Informacja do ogłoszeń o rekrutacji-MAGSY

Przed złożeniem dokumentów aplikacyjnych zapoznaj się z informacjami dotyczącymi przetwarzania Twoich danych osobowych dostępnymi poniżej !!!

Zgodnie z art.13 ust. 1 i 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 ( dalej jako Ogólne rozporządzenie) informujemy, że:

 1. Przekazanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi udział Twojej kandydatury w procesie rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.
 2. Administratorem Twoich danych osobowych jesteśmy My – MAGSY Sp. z o.o.,z siedzibą w Tarnowskich Górach (42-680 Tarnowskie Góry), przy ul. Zagórskiej 159, wpisana do KRS pod nr 0000333095, NIP:6452488486.
 3. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych możesz kontaktować się z nami pisząc na adres e-mail: magsy@magsy.pl
 4. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas wyłącznie w celu udziału Twojej kandydatury w procesie rekrutacji na stanowiska wskazane w ogłoszeniu na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego rozporządzenia.
 5. Twoje dane osobowe nie będą udostępniane bądź powierzane w żaden sposób innym podmiotom, za wyjątkiem organów publicznych, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania przewidzianego prawem UE lub przepisami prawa polskiego.
 6. Przekazane przez Ciebie dane osobowe będą przechowywane w naszych zbiorach danych osobowych wyłącznie przez okres trwania rekrutacji na stanowisko o którym mowa w ogłoszeniu. W przypadku, gdy udzielisz nam zgody Twoje dane będą przetwarzane przez nas także na potrzeby kolejnych rekrutacji, jednak nie dłużej niż przez okres 3-miesięcy licząc od dnia złożenia dokumentów aplikacyjnych,  następnie zostaną usunięte.
 7. Na podstawie przekazanych danych osobowych nie będą podejmowane wobec Twojej osoby jakiekolwiek zautomatyzowane decyzje, w tym profilowanie o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Ogólnego rozporządzenia.

Jednocześnie informujemy, że przysługują Tobie następujące uprawnienia:

 1. żądania od nas w każdym czasie dostępu do przekazanych danych osobowych,
 2. prawo do sprostowania lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 3. prawo do żądania przeniesienia  danych osobowych do innego Administratora,
 4. prawo sprzeciwu wobec operacji przetwarzania danych osobowych,
 5. prawo do żądania niezwłocznego usunięcia dotyczących danych osobowych z naszych zbiorów (,,prawo do zapomnienia’’)
 6. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 7. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na ewentualne naruszenia w zakresie ochrony danych osobowych.

W przesyłanych dokumentach prosimy zamieszczać oświadczenia o następującej treści:

Oświadczam, że zapoznałem (-am) się z informacją o przetwarzaniu danych zamieszczoną w treści ogłoszenia, w tym z informacjami o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz uprawnieniach przysługujących mi w związku z ich przetwarzaniem.

W przypadku zainteresowania uczestniczeniem wyłącznie w obecnej rekrutacji, prosimy o dołączenie do przesyłanych dokumentów niniejszego oświadczenia:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przekazanych przeze mnie danych osobowych przez MAGSY Sp. z o.o.,z siedzibą w Tarnowskich Górach (42-680 Tarnowskie Góry), przy ul. Zagórskiej 159 jako ich Administratora w celu udziału mojej kandydatury w procesie rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

W przypadku zainteresowania uczestniczeniem również w przyszłych procesach rekrutacyjnych  organizowanych przez Magsy Sp. z o.o. prosimy o dołączenie do przesyłanych dokumentów oświadczenia o następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przekazanych przeze mnie danych osobowych przez MAGSY Sp. z o.o.,z siedzibą w Tarnowskich Górach (42-680 Tarnowskie Góry), przy ul. Zagórskiej 159 jako ich Administratora w celu udziału mojej kandydatury w procesie rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu oraz w przyszłych procesach rekrutacyjnych przez okres 3 miesięcy licząc od dnia przesłania dokumentów aplikacyjnych.